Tanulj Ausztriában

Minden érdeklődőnek...
A legjobb osztrák és német egyetemek 2014-2015

http://www.osztraknemetegyetem.studiumakademia.com/kulfoldi-tanulas/legjobb-osztrak-es-nemet-egyetemek-2014-2015

Partnerünk

Információk az ausztriai továbbtanuláshoz és elhelyezkedéshez

Intézetünkhöz gyakran érkeznek kérdések az ausztriai felsőoktatással, ösztöndíjakkal, munkavállalással, elhelyezkedéssel kapcsolatban. Ezen az oldalon összegyűjtöttük a leghasznosabb oldalakat, ezzel segítve Önöket az eligazodásban.

 

 

Kérjük Önöket, mindig ellenőrizzék a feltüntetett információk dátumát. Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi oldalakon található információkért felelősséget nem vállalunk!

Ausztriai felsőoktatás

 

Továbbtanulás Ausztriában

 

Posted by EngAme on03.05.2012
 
 
Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
 
Az Universität Wien épülete

Kép­zé­sek

Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


Tan­díj, meg­él­he­tés
Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

Je­lent­ke­zés
Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

Salzburg

A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

Egye­te­mek
A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
 
Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

 

 

 

Bécsbe mehetnek a tandíj elől a magyar diákok

Monster|2012. 01. 13., 16:39|Utolsó módosítás:2012. 01. 13., 17:04|

 

 

Aki tud németül, könnyen belevághat egyetemi tanulmányaiba Bécsben, különösen ha itthon nem fért bele az államilag finanszírozott keretbe. A fő rosta nem annyira a felvételi, sokkal inkább az első vizsgák. Aki kint végez, rendszerint kint is marad dolgozni. 

 

Ajánlat

 

Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár január 5-én mutatta be az idén ősszel induló felsőoktatási alap- és egységes, osztatlan képzés keretszámait, azaz mennyi helyet támogat az állam szakterületenként. A tavalyi 53 ezer fő helyett ősztől már csak alig 34 ezren tanulhatnak száz százalékig államilag támogatott formában, és további 15 ezren (50 százalékban finanszírozott) részösztöndíjasként. A legnagyobb felhördülést a jogi és a gazdaságtudományi képzési terület számainak megvágása keltette. A tavalyi 800 helyett 100 jogász, 4900 helyett pedig mindössze 250 közgazdász képzését támogatja a költségvetés.

 

Közel van, németül beszélnek, nincs tandíj

 

Ez azt is jelenti, hogy jogi és közgazdászszakokra rendkívül nehéz lesz bejutni. Nagyobb az esély arra, hogy saját (vagy inkább szülői) zsebből kell fizetni a tanulmányokat. Hogy mennyit pontosan, azt most még nem lehet tudni. Ennek hatására egyre többen kezdhetnek el azon gondolkodni, érdemes-e inkább külföldön diplomát szerezni. Erre a legjobb terepnek Ausztria tűnik a közelség, a tandíjmentesség és a később ott elérhető magasabb fizetés miatt.

 

"Az utóbbi öt évben folyamatosan nőtt az Ausztriában tanuló magyar egyetemisták száma. Míg 2006-ban 1100, 2009-ben 1500, jelenleg körülbelül 2000 magyar tanul osztrák egyetemen, főiskolán" - mondja Szabados Viktor, aki a bécsi Wirtschaftsuniversitäten végzett, és hét éven át vezette a bécsi Magyar Diákok Egyesületét (MDE). A szervezet egyébként naponta 30 e-mailt kap magyarországi érdeklődőktől.

 

 

Gyors és profi ügyintézés

 

"Ausztria a kortalan egyetemisták országa. A kinti felsőoktatási rendszer nyitott és hallgatóbarát" - fogalmaz Szabados Viktor. Az osztrák egyetemeken néhány szak (művészeti területek, pszichológia) kivételével nincs felvételi vizsga, érettségi bizonyítvány és egy némettudást igazoló dokumentum (nyelvvizsga, németből érettségi) birtokában bárki elkezdheti tanulmányait az alapképzésben.

 

Az őszi szemeszterre egyébként szeptember 1-ig lehet jelentkezni, de a folyamatot már érdemes júliusban elindítani. "Mindenfajta segítséget megkaptam az osztrák oldalról, a beiratkozás intézésénél. Számomra döbbenetes volt, milyen korrekt módon és mekkora profizmussal állnak itt a hallgatókhoz. Volt olyan nap, amikor egy órán belül tíz e-mailt is váltottam a tanulmányi osztályos titkárral, mert valami gond volt az egyik papírommal - és azonnal megoldották a problémát"- mondja Gutsohn Tamás, a Magyar Diákok Egyesületének főiskolai kapcsolattartója, aki 2010 óta tanul biotechnológiát az Universität Wienen, és kutatónak készül.

 

A tanulmányokat ugyan könnyű elkezdeni, az igazi rostát azonban az első vizsgák jelentik. Szabados Viktor elmondta, a közgazdászszakokon a nagy létszám miatt gépi feleletválasztós tesztekkel szűrnek.

 

 

500 euróból kihozható egy hónap Bécsben

 

A szemeszter elkezdéséhez jelképes összegű, 17 eurós (árfolyamtól függően 5000-5500 forint) hallgatói önkormányzati tagdíjat kell fizetni. Nagyobb kiadás a lakhatás, ami, ha szerény körülmények között is, de Bécsben kollégiumban vagy albérletet másokkal megosztva havi 200 euróból megoldható.  Egy-egy ebéd az egyetemi menzán 4-5 euróért kapható, a nagy élelmiszerláncok hazai árakon kínálják termékeiket. Ha a tömegközlekedési bérlet (négy hónapra 130 euró), az egyetemi jegyzetek (150 euró), a hazautazás költségeit is belevesszük, akkor nagyon szűkösen ugyan, de 500 euróból (150 ezer forint) kihozható egy hónap Bécsben. Ennél kényelmesebb, kicsit lazább élethez azonban inkább 800-1000 euróra van szükség havonta.

 

Nem kell persze mindent a szülői kasszából fizetni, más utakon is lehet a tanulmányokat finanszírozni. Kevesen tudják, de a magyar diákhitelt az Ausztriában tanulók is felvehetik. Emellett a tavaly májusi álláspiaci nyitással munkavállalási engedély nélkül lehet dolgozni a osztrákoknál. Így szóba jöhet bármilyen diákmunka - például gyorséttermekben, élelmiszerláncoknál, 8-10 eurós órabért mindenhol megadnak.  

 

Előnyök és hátrányok

 

Hogy mit ér az osztrák diploma a munka világában? Egyértelmű előny akkor, ha valaki Nyugat-Európában képzeli el a jövőjét, ugyanis az Universität Wien vagy a Wirtschaftsuniversität ismert márkanév. "Aki Ausztriában végez, jellemzően kint is marad. Az itt tanulók olyan kapcsolati hálót építhetnek ki, amellyel a Magyarországról Ausztriában állást keresők nem tudják felvenni a versenyt" - mondja Szabados Viktor.

 

A külföldön tanulók emellett sok olyat tudnak felmutatni, amit az itthon maradók nem. "18 évesen, közvetlenül az érettségi után kerültem ki a bécsi egyetemre. Meg kellett tanulnom az ügyeimet, problémáimat önállóan elintézni, ráadásul idegen nyelvi környezetben. Emellett új ismeretségi kört kellett felépítenem, és az első idegen nyelvű vizsgákra felkészülés sem egyszerű" - mondja Szabados Viktor.

 

A Magyarországra visszatérőknél már összetettebb a helyzet. Kovács András, a Grafton munkaerő-közvetítő ügyfélkapcsolati vezetője úgy látja, nem a képzési hely - sokkal inkább a szaktudás, a jelentkező személyisége és a pozícióhoz szükséges nyelvtudás számít.

 

A visszatérők hátránya, hogy nincsenek magyarországi céges kapcsolataik, amelyet a honi hallgatók szakmai gyakorlaton kiépíthetnek. Nem javasolt a bécsi diplomázás, ha valaki Magyarországon ügyvédként vagy köztisztviselőként akar karriert befutni.

Karácsony Zoltán - Takács Gabriella

This is the sidebar.

Contact

Minden érdeklődőnek...
A legjobb osztrák és német egyetemek 2014-2015

http://www.osztraknemetegyetem.studiumakademia.com/kulfoldi-tanulas/legjobb-osztrak-es-nemet-egyetemek-2014-2015